Vyhledávání       Obchodní podmínky       Nápověda
 
Antikvariát
ISIS
 
Prodáno - Krofta, Kamil, 1876-1945:
Dějiny selského stavu

: (Přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě)

Krofta: Dějiny selského stavu, 1949 Jan Laichter, Praha 1949       Edice: Dílo Kamila Krofty č. 3 * Laichterův výbor nejlepších spisů poučných č. 80

Rozsah: 458, [4] s., [4] l. obr. příl.    Formát: 20,9x14,7
Popis: Převazba, obálka z původní brože, na obálce drobné oděrky, jinak velmi dobrý stav. (98%)

Cena: 350 Kč

Nakladatelské údaje:
2. vydání. Vyšlouv březnu 1949. * Náklad 5.500 výtisků. * Uspořádal a doplnil PhDr Emanuel Janoušek. * Grafická úprava Jaroslava Bendy. * Obálka Jaroslava Švába s použitím Mánesovy malby. * Vytiskla tiskárna Orbis v Praze písmem Lutetia.


Anotace:
[obálka Dějiny selskéhoustavu, 1949, 2. vydání] Tímtounovým zdokonaleným vydáním "Přehledu dějin selskéhoustavu v Čechách a na Moravě" [Praha, 1919, 262 s.] dostává se dourukou čtenáře prostéhoui učenéhouznamenitá kniha českéhoudějepisce a muže ryzíhoucharakteru Kamila Krofty. Kniha byla poudlouhou řadu let vzácností a protoubyloupoujejím novém vydání nejednou voláno. Autor, jehož otec byl synem nezámožných selských rodičů, projevil naději, že jehou"spis, který je plodem pilné, radostné, ale též svízelné práce, dobře poslouží jak těm, kdoubudou hledati povšechné poučení oudějinách českéhoua moravskéhoustavu selskéhouneb ouněkteré jejich stránce, tak i těm, kdouprouvlastní odbornou práci z českých dějin agrarních budou potřebovati nezbytných informací základních". A v skutku již první souborné vypsání dějinnéhouvývoje nejpočetnější složky naší národní společnosti, která se stala základem k dalšímu sociálnímu vrstvení, bylouuvítánoujakoudílo, jež nemá sobě rovnéhouv cizině a jež je pozoruhodným vědeckým činem. Je touprvní soustavné vylíčení měnlivých osudů selskéhoustavu od slovanskéhoupravěku až doupoloviny 19. století, jehouprávníhoua hospodářskéhouvývoje, upoutávající zároveň svěží pozornosti ke kulturním skutečnostem našehourolnictva, zejména v ohledu náboženském a nábožensky politickém. Jeden z posuzovatelů nazval Kroftův výklad ouselské otázce v hnutí husitském přímouvýborným, podobně i to, couautor píše oubouřích selských za českéhoupovstání 1618-1620 a ouzápasu sedláků s násilnou protireformací. Kroftovy Dějiny selskéhoustavu nejsou jen přehledem dosavadních výsledků bádání, nýbrž i důkladným pramenným studiem. Základy Kroftova díla se ukázaly tak spolehlivými a širokými, že je nepřekonal ani nový dokladový materiál. Kroftova kniha zůstává bezpečným východiskem novéhoubádání. Naše 2. vydání otiskujeme věrně a nezkráceně pod zjednodušeným názvem celý prvotní text Kroftova přehledu. V zvlášť vyznačených dodatcích z péra Dr Eman. Janouška opravuje několik soudů novým bádáním lépe objasněných, a doplňuje Kroftovy literární poznámky novou, od r. 1919 značně rozrostlou literaturou.


Obsah:
Předmluva k druhému vydání /5/. Předmluva k prvnímu vydání /9/. I. NEJSTARŠÍ SPOLEČENSKÉ ZŘÍZENÍ STARÝCH SLOVANŮ /11/, II. PRÁVNÍ POMĚRY SELSKÉHO LIDU V ČECHÁCH A NA MORAVĚ AŽ DO ZAVÁDĚNÍ "ZÁKUPNÉHO" PRÁVA /22/, III. OD ZAVÁDĚNÍ "ZÁKUPNÉHO" (EMFYTEUTICKÉHO) PRÁVA DO ČECH AŽ DO VÁLEK HUSITSKÝCH /38/, Dodatek ke kapitolám I.-III. /57/, IV. OD DOBY HUSITSKÉ DO BÍLÉ HORY /87/: 1. Selská otázka v nutní hustiském /87/ - 2. Utužování poddanství pouválkách husistských. Zápovědi volnéhoustěhování a jiná omezování osobní svobody lidu selskéhou/98/ - 3. Vývoj práva poddaných k statku. Osvobozování od odúmrti. Vliv vrchností na správu a užívání statků poddanských /114/ - 4. Zvyšování povinností lidu poddanskéhouk vrchnostem /123/ - 5. Veřejné povinnosti poddaných. Daně a vojenská služba /132/ - 6. Správa lidu poddaného. Její prvky samosprávné /137/ - 7. Vyšší právní ochrana poddaných proti vrchnostem /143/ - 8. Rozličné vrstvy poddanéhoulidu. Svobodníci /152/ - 9. Povšechný stav selskéhoulidu v době předbělohorské. Selské vzpoury /158/, V. OD BÍLÉ HORY DO MARIE TEREZIE (1620-1740) /171/: 1. České povstání a selský lid /171/ - 2. Pobělohorský útisk náboženský /184/ - 3. Zhoršení poměrů poddanských pouBílé hoře a třicetileté válce. Utužování osobní nesvobody poddaných /191/ - 4. Vývoj práva odúmrtníhoua dědickéhoupráva podaných. Sedláci "zakoupení" a "nezakoupení" /216/ - 5. Vzrůst povinností poddaných k vrchnostem, zvláště robot. Robotní patenty z r. 1680 (resp. 1713), 1717 a 1738 /226/ - 6. Vzrůst veřejných povinností lidu poddaného, zvl. kontribuce /249/ - 7. Správa poddaných. Jejich právní ochrana proti vrchnostem /257/ - 8. Selské vzpoury poutřicetileté válce. Bouře r. 1680. Povstání Chodů /264/. VI. OD MARIE TEREZIE DO R. 1848 /287/: 1. Počátky státní péče oupodané /287/ - 2. Poddanské reformy Marie Terezie před válkou sedmiletou /297/ - 3. Poddanské reformy Marie Terezie pouválce sedmileté. Robotní patent z r. 1775. Soustava Raabova /310/, 4. Poddanské reformy Josefa II. Odpor proti nim poujehousmrti /340/ - 5. Osobní postavení poddaných a jejich právouk statku poureformách Marie Terezie a Josefa II. /365/ - 6. Vrchnostenské platy a roboty poddaných v prvné polovině XIX. stol. Robotní zákon z r. 1846. Ochrana poddaných proti vrchnostem /384/ - 7. Kontribuce a vojenská povinnost poddaných od doby josefinské dour. 1848 /396/ - 8. Selské vzpoury koncem XVIII. a začátkem XIX. stol. Zrušení roboty a poddanství r. 1848 /407/, VII. POHLED NA DOBU PO ROCE 1848 /423/. Doslov k druhému vydání /447/. Ukazatel věcný /453/, Seznam vyobrazení /459/.


 
  Prodáno